Aktuella frågor inom bolagsrätten

Seminariet sammanfattar den senaste tidens utveckling på det aktiebolagsrättsliga området, med tonvikt på nyheter som gäller alla aktiebolag, inte bara noterade bolag. Nyare prejudikat behandlas, inklusive om företrädarrätt vid vakanser i styrelsen, klanderrätt vid felaktig strykning ur aktieboken, ansvarsgenombrott och gränsöverskridande flytt av säte. Läget på lagstiftningsfronten, inklusive från Europeiska Unionen, sammanfattas.

Talare: Erik Sjöman, Advokat och delägare Advokatfirman Vinge

  09:00-10:00

Förhållanden i utanförskapsområden

Talare: Polischef Niclas Andersson - Järvaområdet 

  09:00-10:00

Offentlig upphandling

De nya lagarna om offentlig upphandling har varit i kraft drygt ett år. Vi går igenom de största förändringarna och följer upp med ny spännande praxis från HFD och EU-domstolen. Vi kommer också att gå igenom aktuell praxis avseende skadestånd för felaktigt utförda upphandlingar.
Föreläsare: Eva-Maj Mühlenbock, Advokat och partner Lindahl Advokatbyrå och Ellen Hausel Heldahl, Jurist och expert Svenskt näringsliv

  09:00-10:00

Har samhället sprungit ifrån kriminalpolitiken

Intresset för kriminalpolitik är större än på länge och rop hörs om hårdare tag. Desto tystare är diskussionen om påföljdssystemets utformning och straffens innehåll. Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg om vad en kriminalpolitik i förändring innebär för svensk kriminalvård.

Talare: Generaldirektör Nils Öberg - Kriminalvården

  10:30-12:00

DEBATT: Dold reklam i sociala medier

Medielandskapet förändras och hur ska läsaren veta när det är fråga om reklam? Vad gäller för att reklam ska vara tillåten i sociala medier?

Talare: Gunnar Wikström - Konsumentverket; Otto Johansson Hansson - Konsumentverket; Advokat/Partner Cecilia Torelm-Tornberg - Advokatfirman MarLaw;  Advokat/Partner Karin Cederlund - Sandart & Partners samt Advokat Linn Morin - Sandart & Partners

  10:30-12:00

DEBATT: Insatser i utanförskapsområden

Talare: Amir Rostami - Stockholms universitet; vice ordförande socialnämnden Stockholm Andrea Ström - Moderaterna; Niclas Andersson; Socialborgarrådet Åsa Linghagen - Miljöpartiet samt Arvid Nordland.
Moderator: Journalist Margit Silberstein

  10:30-12:00

DEBATT: Särskilt utsatta områden

Talare: Justitieminister Morgan Johansson; Tomas Tobé - rättspolitisk talesman Moderaterna; partiledare Annie Lööf - Centerpartiet; riksåklagare Anders Perklev - Åklagarmyndigheten; chefen för Nationella operativa avdelningen Mats Löfving - Polismyndigheten.
Moderator: Journalist Margit Silberstein. 

  13:15-15:00

Kontroll av gode män

Under de senaste åren har media och andra uppmärksammat ett antal fall där gode män och förvaltare misskött sina uppdrag och där man funnit att överförmyndarnas kontroll och tillsyn inte alltid varit den bästa. Hur kan detta ske då det handlar om skydd för de mest skyddslösa i samhället? Vad kräver nuvarande lagstiftning av dessa ställföreträdare och varför synes det vara så svårt för överförmyndarna att kontrollera dessa?  Dessa frågor kommer att diskuteras och även förslag på vad som bör ändras i lagstiftningen så att den enskilde inte ska behöva riskera ekonomiska förluster eller andra tillkortakommanden.

Talare: Eva von Scheele - f.d förbundsjurist SKL, byråchef Carina Sjögren - Justiteombudsmannen

  15:30-17:00

Prejudikatbildning från HD

Talare: Justitieråd Stefan Lindskog - Högsta domstolen

  15:30-17:00

DEBATT: Jourdomstolar

Kan ett system med jourdomstolar eller liknande medföra snabbare lagföring? Får den misstänkte tillräcklig tid för att förbereda sitt försvar? Finns det andra rättssäkerhetsfaktorer som måste beaktas när man överväger om ett system med jourdomstolar eller liknande skulle kunna införas för att åstadkomma ett mer effektivt system för hanteringen av brottmål? Vilken effekt för domare, åklagare och advokater skulle ett sådant system få? Det är exempel på frågor som kan komma att tas upp i denna debatt.


Talare:
 Särskild utredare Stefan Strömberg - Regeringskansliet, president Fredrik Wersäll - Svea hovrätt, Advokat Johan Eriksson - Försvarsadvokaterna.

Moderator: F.d generaldirektör Anders Eriksson

  15:30-17:00

Utmaningar avseende verkställighet enligt kap. 21 Föräldrabalken

Många gånger upplevs det som problematiskt att få till stånd ett avgörande om verkställighet av en domstols dom eller beslut beträffande vårdnad, boende och umgänge. Under seminariet kommer reglerna i föräldrabalken om verkställighet av sådana avgöranden att behandlas. Fördjupade nedslag kommer att göras i frågeställningar som kan innebära särskilda utmaningar när det gäller att få till stånd en prövning av frågan om verkställighet. Frågor som särskilt kommer att beröras är bl.a. ny talan från den förpliktade, tvångsmedel och då särskilt polishämtning, rättegångskostnadsfrågor samt komplettering av dom eller beslut.

Talare: Lagman Mats Sjösten - Varbergs tingsrätt

  09:00-10:30

Klimatpolitik blir Klimatjuridik

Klimatfrågan har blivit allt mer aktuell i samband med att nästan alla länder har anslutit sig till Parisavtalet och tagit på sig ambitiösa klimatmål. Allt flera länder antar särskilda klimatlagar som reglerar en process för hur man ska säkerställa att klimatmålen uppnås, och vem som ansvarar för att detta sker. Samtidigt har miljöorganisationer, enskilda och företag i allt större utsträckning stämt regeringar och företag vid domstol för att dessa inte lever upp till sitt ansvar i klimatfrågan och gör tillräckligt. Kristina Forsbacka och Helén Leijon förklarar hur klimatjuridiken fungerar och varför det behövs rättsliga åtgärder inom klimatarbetet.
Talare: Senior European Counsel Kristina Forsbacka - Bird & Bird, Rådman Helén Leijon - Umeå tingsrätt

  09:00-10:30

DEBATT: Anonyma vittnen

Talare: F.d överåklagare Sven-Erik Alhem, Generalsekreterare Anne Ramberg - Sveriges Advokatsamfund

Moderator: F.d Justitekanslern Johan Hirschfeldt

  09:00-10:30

Utvecklingen av svensk rätt när det gäller ersättning för ideell skada

Svensk rätt har länge varit återhållsam när det gäller rätten till ideellt skadestånd. Särskilda typer av sådant skadestånd döms ut  vid personskada och vid kränkningar genom vissa brott; länge ansågs sådant skadestånd kräva föreskrift i lag (fast begreppet ideell skada inte var riktigt klart). På senare år har  en ändrad inställning framträtt i rättspraxis. Vid överträdelse av Europakonventionen kan som bekant ersättning utgå också för ideell skada av annat slag, en regel som snart kan väntas bli lagfäst. Högsta domstolen har vidare visat sig benägen att utan lagstöd döma ut skadestånd också annars, såsom vid överträdelse av regeringsformens rättighetsregler och – enligt ett principiellt uttalande från 2016 – också i vissa kontraktsförhållanden. Man kan emellertid diskutera vad rättsläget närmare bestämt innebär och hur långt denna utveckling kan väntas gå.

Talare: F.d justiteråd Bertil Bengtsson

  11:00-12:00

Nya regler om penningtvätt

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism under förändring - några synpunkter på den det nya penningtvättsregelverket 2017 m.m.

Talare: Jurist Thomas Grahn - AML Consulting

  11:00-12:00

Företagsbeskattning och samhällsansvar

Under föredraget diskuteras hur företagets etik, och dess ambitioner kring samhällsansvar, avspeglas i den rättstillämpning som ligger till grund för dess skattestrategier. Olika positioner i den pågående debatten kring företagsbeskattning och CSR presenteras och analyseras.

Föreläsare: Axel Hilling

  11:00-12:00

Bedrägerifloden – Vem bär ansvaret för utveckling och konsekvenser

Talare: Björn Seeth - Polisens nationella bedrägericenter

  13:00-14:30

Religionens nya synlighet - det svenska rättssamhällets möte med islamiska regler

Föreläsare: Docent Mosa Sayed - universitetslektor, Uppsala universitet 

  13:00-14:30

DEBATT: God advokatsed - följs den?

Talare: Britt-Mari Lundberg - Justitekanslern; Advokat Börje Samuelsson - Advokatsamfundets diciplinsnämnd samt Lagman Mikael Mellqvist - Gotlands tingsrätt
Moderator: Elisabet Fura, f.d. Chefsjustitieombudsman

  13:00-14:30

Gemensam avslutning: #Medvilkenrätt

Talare: Överåklagare Marianne Ny - Åklagarmyndighetes utvecklingscentrum; jurist Marion Ehmann -  kiMEru Coaching & Consulting AB samt lagman Petra Lundh - Södertörns tingsrätt

Moderator: F.d. Riksrevisor Karin Lindell

  15:00-16:30

Säkra din plats

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.