Tillbaka

Program

Nedan program är från Svensk Jurisstämma som ägde rum 22-23 september 2021.

DAG 1 (22 september)
DAG 2 (23 september)

DAG 1 (22 september)

08:30 - 09:30

Registering, kaffe och smörgås

09:30 - 10:40

Välj ett spår


SPÅR 2

Panelsamtal: Nu är barnkonventionen lag

Moderator: Charlotte Palmstierna
Deltagare:
Thomas Norling
Cecilia Hegethorn Mogensen
Yvonne Svensson
Eva Östman Johansson


SPÅR 3

Mänskliga rättigheter - en svensk angelägenhet?

Mänskliga rättigheter ligger inte högt på dagordningen, inte när det gäller brister i Sverige. Samtidigt får Sverige skarp kritik från internationellt håll och från det svenska civilsamhället. Civil Rights Defenders arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och utkräva ansvar både internationell och i en svensk kontext. I det här seminariet får vi höra om flera av de utmaningar Sverige har när det gäller mänskliga rättigheter och vad som kan göras för att förbättra situationen. Bland annat: hur rimmar kommunala tiggeriförbud med Europakonventionen och den dom som nyligen kommit från Europadomstolen, hur ser problemet med etnisk profilering inom polisen och vad kan vi säga om de många kriminalpolitiska förslagen utifrån ett människorättsperspektiv?

Talare: John Stauffer och Aida Samani
 
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:20

Välj ett spår

SPÅR 1

Skatterättsliga konsekvenser av pandemin

Talare: Börje Leidhammar
 

SPÅR 2

Hur arbetar Sveriges Domstolar och EU med innovationsprojekt? Vilka projekt pågår just nu och hur ser de på AI och automatisering samt de etiska aspekterna?

Insikter om detta och mycket annat kommer John Lagström, IT-strateg och Innovationsledare på Domstolsverket leverera under sin presentation.

Talare: John Lagström
 

SPÅR 3

Encrochat

Föreläsningen kommer att handla om polisens arbete med Encrochat och vad det betyder för bekämpningen av den organiserade brottsligheten.

Talare: Linda H Staaf
 
12:20 - 13:20

Lunch

13:20 - 13:30

GEMENSAMT SPÅR 2

En kort presentation och välkomnade

Norstedts Juridik
13:30 - 14:15

GEMENSAMT SPÅR 2

Hur kommer pandemin att påverka juristers arbetsarrangemang på lång sikt?

Arbetspsykologen Jens Näsström kommer att titta närmare på effekterna av pandemin på jurister inom bland annat offentlig sektor och domstolsväsendet och gör jämförelser med byråjurister. Han kommer också att spana kring för- och nackdelar med arbete på kontoret, distansarbete och hybridarbete samt reflektera över hur formerna för juridiskt arbete kan förändras.

Talare: Jens Näsström
14:15 - 15:00

GEMENSAMT SPÅR 2

Skuggpandemin

Våld i nära relationer och särskilt det som drabbar kvinnor har ökat sedan coronapandemins utbrott. Arbetslöshet, permitteringar och hemmaarbete kan ha bidragit till det som nu kallas skuggpandemin.

Talare: Maria Perrotta Berlin
15:00 - 15:20

Kaffepaus

15:20 - 16:10

Välj ett spår

SPÅR 1

Bolagsrättsliga nyheter

Carl Svernlöv delar med sig av sina spaningar på aktiebolagsrättens område för våren 2021, allt ifrån vad som är nytt från EU till svensk lagstiftning och praxis. Ämnen som kommer att beröras är bland annat trenden mot digitalisering av stämmor, nya direktiv från EU om digitala bolag och gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar samt de nya svenska reglerna om ersättning till ledande befattningshavare. Han kommer även att beröra ändringarna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Talare: Carl Svernlöv

SPÅR 2

Surrogatmoderskap - ett etiskt och rättsligt dilemma

Surrogatmoderskap är inte tillåtna i Sverige och därför låter barnlängtande svenskar istället genomföra surrogatarrangemang i länder där de är tillåtna. I juni presenterades ett betänkande - SOU 2021:56 - med förslag på nya regler som syftar till att förbättra situationen för de barn som föds som ett resultat av sådana arrangemang. Samtidigt ska reglerna inte uppmuntra till kringgåenden av svensk lag. Går den ekvationen ihop?

 Talare: Michael Hellner
 

SPÅR 3

Aktuella avgöranden från HD

Talare: Anders Eka
16:10 - 16:20

Bensträckare

16:20 - 17:10

GEMENSAMT SPÅR 2

Hur hotar andra länder Sveriges säkerhet?

Representant från Säkerhetspolisen
17:10

Mingeltallrik to go

DAG 2 (23 september)

08:00 - 09:00

Kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Välj ett spår

 

SPÅR 1

Föräldraalienation

Föräldraalienation innebär att ett barn tar avstånd från en förälder, utan att det finns några sakliga skäl för avståndstagandet, som sker på grund av den andra förälderns påverkan. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel. Det finns avsevärd kunskap om föräldraalienation, men ytterst begränsad sådan i Sverige, trots att både socialtjänst och rättsväsende är i stort behov av framför allt identifikations- och interventionsredskap. Anna Lytsy och Christina Bergenstein kommer att tala utifrån sin bok ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter”, samt berätta lite om vad som hänt sedan den kom ut.  

Talare: Anna Lytsy och Christina Bergenstein 
 


SPÅR 2

Panelsamtal:
Digitala Förhandlingar mot parts protest - RB och LSF

Moderator: Ylli Dautaj
Deltagare:
Professor Kaj Hobér
Professor emeritus Lars Heuman
Advokat Rolf Åbjörnsson
Advokat Johan Sidklev
Chefsjurist Per Behm
Hovrättsråd och domare Patrik Schöldström

SPÅR 3

Tre år med GDPR - ett panelsamtal

  • Vilken ställning har dataskyddet idag?
  • Vilka är de stora praktiska utmaningarna i olika organisationer?
  • Hur arbetar Integritetsskyddsmyndigheten?
  • Vad väntar runt hörnet på dataskyddsområdet? 
Moderator: Daniel Westman
Deltagare: 
Agnes Hammarstrand
Lena Lindgren Schelin
Mattias Råbe
10:30 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj ett spår

SPÅR 1

Aktuella avgöranden från HFD

Talare: Helena Jäderblom
 
 
 

SPÅR 2

Kamerabevakning och tillsyn

Sedan 2018 är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) den myndighet som ansvarar för att all kamerabevakning sköts enligt de olika regelverk som finns. IMY ansvarar för all tillståndsgivning och även för all tillsyn gällande kamerabevakning. Dagens pass kommer att beskriva IMY:s tillsynsramar men också av några av våra tillsynsbeslut och hur vi resonerat.

Talare: Jenny Bård och Jeanette Bladh Gustafson
 
 

SPÅR 3

Privatisering av kommunal verksamhet - vinstsyfte kontra allmännytta

Traditionell kommunal verksamhet drivs i allt högre utsträckning av privaträttsliga subjekt. Aktiebolag syftar till att vara vinstdrivande, medan syftet med kommunal verksamhet är att vara allmännyttig. Det finns således en inbyggd motsättning mellan kommunal och privat verksamhet. Under det här passet diskuteras de rättsliga följdverkningar som uppkommer när offentlig verksamhet flyttas över till privaträttsliga subjekt.

Talare: Åsa Örnberg
12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:50

Välj ett spår

SPÅR 1

Upphandling vid krissituation

Talare: Malin de Jounge, Eva-Maj Mühlenbock och Ellen Hausel Heldahl 
 

SPÅR 2

Krisjuridik, från olycka till krig

Tormod Johansen, jur dr offentlig rätt, kommer presentera sin kommande bok som avser att fylla luckan i svensk doktrin när det gäller ett övergripande verk om samhällsskydd och beredskap, det vill säga den rättsliga regleringen av åtgärder vid olyckor, kriser och höjd beredskap. Utgångspunkten är ett fokus på myndigheters befogenheter och hur dessa är begränsade, samt de olika typer av logiker som ligger till grund för författningsregleringen på området. 

Talare: Tormod Johansen
 

SPÅR 3

Vårdnadsprocessen i domstol - utmaningar och möjliga lösningar

Vissa frågor utgör särskilt svårlösta problem vid tvister mellan föräldrar om deras barn. Under detta pass kommer några av dessa frågor att beröras, bl.a. umgänge när barnet eller en förälder har skyddat boende, vårdnaden eller boendet när en förälder flyttar med barnet långt bort från den andra föräldern samt tidigare brottslighet hos en förälder.

Talare: Mats Sjösten, Lagman, Domare, Varbergs tingsrätt
 
13:50 - 14:10

Kaffepaus

14:10 - 14:50

GEMENSAMT SPÅR 2

Intervju med Martin Holmgren, Kriminalvårdens GD - Kriminalvårdens utmaningar idag och imorgon

Medverkande: Martin Holmgren
14:50

Dagen avslutas