Program

Nedan ser du upplägget under Svensk Juriststämmas två dagar i november. 

DAG 1 (5 november)
DAG 2 (6 november)

DAG 1 (5 november)

09:00 - 09:30

Kaffe och smörgås

09:30 - 10:40

Välj ett spår

SPÅR 1

Vad säger Brås forskning om organiserad brottslighet?

Utifrån Brås forskning ges en beskrivning av olika former av kriminella nätverk och grupperingar. Föredraget berör bland annat skjutningar i kriminella miljöer och organiserad ekobrottslighet. Dessutom förklaras betydelsen av skrämselkapital och tystnadskultur.

Daniel Vesterhav (enhetschef BRÅ), och Johanna Skinnari (bitr. enhetschef BRÅ).

SPÅR 2

Panelsamtal: Nu är barnkonventionen lag

Barnkonventionen har varit lag i några månader och vi har redan nu fått svar på vissa frågor runt effekterna av en inkorporering, medan andra frågor kvarstår. Panelen kommer utifrån ett praktiskt och juridiskt metodologiskt perspektiv diskutera barnkonventionen som svensk lag med utgångspunkten i den egna verksamheten.

 • Tolkning av barnkonventionen i samhällsplanering, byggande och boende – en genomgång av rättstillämpningsaspekter av barnkonventionen i plan- och bygglagen och angränsande lagstiftning.
  Yvonne Svensson, ställföreträdande generaldirektör och rättschef, Boverket
 • Kronofogden och tvångsåtgärder – barnets bästa i samband med ingripande myndighetsutövning. En balansgång mellan motstående intressen.
  Cecilia Hegethorn Mogensen, biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten.
 • Barnkonventionen som svensk lag - effekter på rättstillämpningen?
  Johan Lundmark, Chefsrådman Förvaltningsrätten i Stockholm
 • Varför är barnperspektivet en fokusfråga för JO?
  Thomas Norling, justitieombudsman

Moderator: Maria Grahn-Farley (docent offentlig rätt).
Medverkande:
Thomas Norling (JO)
Johan Lundmark (Förvaltningsrätten i Stockholm)
Yvonne Svensson (Boverket)
Cecilia Hegethorn Mogensen (Kronofogdemyndigheten)

10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:20

Välj ett spår

SPÅR 1

Polisens bekämpande av gängkriminalitet
- hur ser verkligheten ut?

Niclas Andersson (polischef Järva)

SPÅR 2

Föräldraalienation

Föräldraalienation innebär att ett barn tar avstånd från en förälder, utan att det finns några sakliga skäl för avståndstagandet, som sker på grund av den andra förälderns påverkan. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel. Det finns avsevärd kunskap om föräldraalienation, men ytterst begränsad sådan i Sverige, trots att både socialtjänst och rättsväsende är i stort behov av framför allt identifikations- och interventionsredskap. Anna Lytsy och Christina Bergenstein kommer att tala utifrån sin bok ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter”, samt berätta lite om vad som hänt sedan den kom ut.  

Anna Lytsy (frilansjournalist och författare) och Christina Bergenstein (advokat och partner, Advokatfirman SSW)

SPÅR 3

Det svenska korruptionsregelverket i internationell jämförelse

Moderator: Eva-Maj Mühlenbock (advokat och partner Cirio Advokatbyrå AB) 
Övriga talare: Natali Engstam Phalén (generalsekreterare Institutet mot mutor), Biörn Riese (advokat senior advisor Jurie) och Robert Engstedt (senioråklagare Riksenheten mot korruption).

12:20 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

HUVUDDEBATT

Kampen mot den organiserade brottsligheten

Moderator: Willy Silberstein
Medverkande
:
Morgan Johansson (Justitie- och migrationsminister)
Mats Löfving (chef på nationella operativa avdelningen)
Johan Forsell (rättspolitisk talesperson, Moderaterna)
Amir Rostami (fil.dr. i sociologi vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare på Institutet för Framtidsstudier)
Petra Lundh (riksåklagare) 
Christina Gellerbrant Hagberg (Rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten)
Daniel Vesterhav (Enhetschef / Head of Division)

 

15:00 - 15:20

Kaffepaus

15:20 - 16:10

Välj ett spår

SPÅR 1

Ämne kommer inom kort

SPÅR 2

Panelsamtal: GDPR 2 år senare - var paniken befogad

Moderator: Daniel Westman (expert på IT- och medierätt)
Övriga talare: Lena Schelin (generaldirektör, Datainspektionen), Agnes Hammarsrand (Partner/Advokat, Advokatfirman Delphi Göteborg) och David Törngren (bitr. enhetschef, Justitiedepartementets grundlagsenhet). 

16:10 - 16:20

Bensträckare

16:20 - 17:00

Hur påverkar andra länder Sveriges säkerhet?

Hur ser hotet från främmande makt ut? Svensk säkerhet är under tryck från flera aktörer, vilka bedriver en mängd olika säkerhetshotande aktiviteter mot många delar av det svenska samhället – en breddad hotbild.

Talare: Kennet Alexandersson (Senior analytiker, Säkerhetspolisen)

17:00 - 19:00

Mingel

DAG 2 (6 november)

08:00 - 09:00

Kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Välj ett spår

SPÅR 1

Ämne kommer inom kort

SPÅR 2

Säkerhetsskydd - skydd för Sveriges säkerhet

Talare:
Emma Degerfeldt (Rådman, Södertörns tingsrätt)

Martin Waern (Senior Manager National Security)
Dan Leeman 

10:30 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj ett spår

SPÅR 1

Bolagsrättsliga nyheter

Carl Svernlöv delar med sig av sina spaningar på aktiebolagsrättens område för våren 2020, allt ifrån vad som är nytt från EU till svensk lagstiftning och praxis. Ämnen som kommer att beröras är bland annat trenden mot digitalisering av stämmor, nya direktiv från EU om digitala bolag och gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar samt de nya svenska reglerna om ersättning till ledande befattningshavare. Han kommer även att beröra ändringarna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Carl Svernlöv (Advokat och partner, Baker McKenzie Advokatbyrå AB)

SPÅR 2

Aktuella Avgöranden från HD

Anders Eka (ordförande i Högsta Domstolen)

SPÅR 3

Ämne kommer inom kort

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:50

Välj ett spår

SPÅR 1

Kamerabevakning - praktisk tillämpning ur ett GDPR-perspektiv

Gustav Linder (jurist, Datainspektionen) och Jeanette Bladh Gustafson (jurist, Datainspektionen)

 

SPÅR 2

Surrogatmoderskap - ett etiskt och rättsligt dilemma

Tillåtande av surrogatarrangemang enligt svensk rätt har diskuterats under flera decennier men hitintills avvisats med hänvisning till etiska betänkligheter och svårigheterna att reglera föräldraskap på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Att få barn genom surrogatarrangemang är idag vanligare än genom adoption. Det har blivit uppenbart att regler för fastställande av föräldraskap för dessa barn måste till. Frågan är vilken.

Anna Singer (professor i civilrätt, särskilt familjerätt, Uppsala universitet)

SPÅR 3

Post-sanning: Vad är det och varför bör vi oroa oss?

Vad innebär talet om post-sanningens tid? Och på vilket sätt skulle det utgöra ett hot mot det demokratiska samhället? Föredraget reder ut hur kunskapsmotstånd och desinformation bidrar till en splittrad verklighetsbild, hut detta försvårar det offentliga samtalet och hur det på sikt kan leda till en nedmontering av demokratin.

Åsa Wikforss (professor, Stockholms universitet)

13:50 - 14:10

Bensträckare

14:10 - 15:30

Panelsamtal: Påföljdssystemets utformning - möjligheter/utmaningar

Medverkande:
Martin Holmgren

Karoline Fridolf (Rådman, Avdelning 3, Domare, Helsingborgs tingsrätt)
Eva Thunegard (Chefsåklagare / Tf områdeschef, Åklagarmyndigheten)

Uppdateras löpande..

15:30

Dagen avslutas

Säkra din plats

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Boka din plats